เกี่ยวกับเรา

บมจ. เคมีแมน หรือ CMAN ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเคมีพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังองค์ประกอบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ หรือที่เรียกว่า Human Chemical ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตแร่โลหะ อโลหะ เช่น ทองคำ ทองแดง สังกะสี อลูมิเนียม นิกเกิล ลิเทียม กราไฟท์ เหล็กและเหล็กกล้า เยื่อกระดาษและกระดาษ น้ำตาล พลาสติกชีวภาพ อาหารสัตว์ การบำบัดก๊าซและน้ำเสีย แก้ว ขวด กระจก เป็นต้น

CMAN เป็นผู้ประกอบธุรกิจปูนไลม์รายเดียวในประเทศไทย ที่มีทั้งโรงงานผลิตปูนไลม์และได้รับประทานบัตรเหมืองแร่หินปูนเคมีเพื่อผลิตปูนไลม์ซึ่งมีอายุ 25 ปี จากกระทรวงอุตสาหกรรม บนพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งแร่หินปูนเคมีที่มีปริมาณแคลเซียมสูงเป็นพิเศษ (Ultra-high Calcium Limestone) มีปริมาณแร่หินปูนเคมีสำรองกว่า 115 ล้านตัน ซึ่งทำให้ CMAN มีความได้เปรียบในเชิงคุณภาพและการบริหารต้นทุนของวัตถุดิบ นอกจากนี้ CMAN ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA รวมถึงมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

CMAN ดำเนินธุรกิจทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมลูกค้าหลากหลายกว่า 10 กลุ่มอุตสาหกรรม กว่า 20 ประเทศ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา จากฐานการผลิต 3 แห่งในประเทศไทยและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญอีก 2 แห่งในประเทศออสเตรเลีย เป็นผู้ผลิตและส่งออกปูนไลม์ที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็นผู้นำ 1 ใน 10 อันดับแรกของโลกในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่จะสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายบนหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยสามารถจำแนกกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ดังนี้

สถานที่ตั้งโรงงานปูนไลม์ กำลังการผลิตติดตั้งรวม (ตันต่อปี)
2560 2561* 2562*
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 346,750 456,250 456,250
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 365,000 365,000 365,000
นิคมอมตะซิตี้ จ.ระยอง 87,600 87,600 87,600
รวมในประเทศ 799,350 908,850 908,850
เมือง Visakhapatnam ประเทศอินเดีย** - - 54,750
เมือง Tuticorin ประเทศอินเดีย** - - 47,450
รวมกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด 799,350 908,850 1,011,050
* รวมประมาณการกำลังการผลิตติดตั้งที่อยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิต
** ร่วมทุนกับพันธมิตรเพื่อสร้างโรงงานปูนไลม์ในประเทศอินเดีย โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 50%

ผลการดำเนินงาน

รายได้รวม (ล้านบาท)

กำไร (ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ตามผลิตภัณฑ์ (ล้านบาท)

จุดแข็งของบริษัทฯ

ผู้ประกอบธุรกิจปูนไลม์รายเดียวในไทยที่มีทั้งโรงงานผลิตปูนไลม์และได้รับประทานบัตรประกอบกิจการเหมืองแร่หินปูนเคมีเพื่อผลิตปูนไลม์ซึ่งมีอายุ 25 ปี โดยเหมืองทับกวางมีแร่หินปูนเคมีคุณภาพสูง
เหมืองทับกวางอยู่ใกล้โรงงานผลิตปูนไลม์และกลุ่มลูกค้า ทำให้ประหยัดค่าขนส่งและสามารถนำผลิตภัณฑ์จากเหมืองมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด
ผู้ผลิตปูนไลม์รายใหญ่ที่สุดในไทย และมีกำลังการผลิตติดตั้งเทียบเคียงกำลังการผลิตติดตั้งของผู้ผลิตปูนไลม์ระดับโลก
ลูกค้าเป้าหมายในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีบุคลากรที่มากความสามารถและประสบการณ์

เป้าหมายการระดมทุน

การขยายธุรกิจปูนไลม์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

รายละเอียดการเสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
Ticker
CMAN
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ราคาเสนอขาย 3.84 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 921,600,000 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ วันที่ 14-16 มีนาคม 2561

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ได้แก่ ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกประทานบัตรที่เหมืองทับกวาง ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากผู้ขายรายเดียว ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของเครื่องจักรในระหว่างการผลิต ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถจัดหาใบอนุญาตที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจและอาจปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตได้ไม่ครบถ้วน ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานของปูนไลม์ ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากการใช้บริการงานหน้าเหมืองทับกวางจากบุคคลภายนอกเพียงรายเดียว ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบจากภาครัฐ และความเสี่ยงจากการ
ความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน
ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากโครงการลงทุนในต่างประเทศ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ได้แก่ ความเสี่ยงจากการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ และความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ขายหุ้นสามัญภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งนี้

สามารถเข้าชมเว็บไซต์เต็มรูปแบบของบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้ในวันที่